Konferencia CIRED 2015

V dňoch 10.-11.11. 2015 a  v priestoroch hotela Dvořák v Českom mestečku Tábor konala národná konferencia českého komitétu ČK CIRED. CIRED je medzinárodná konferencia o elektrických distribučných sieťach, ktorá v dvojročných intervaloch informuje odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z tejto oblasti techniky. Na konferencii zaznelo mnoho zaujímavých prednášok od odborníkov, pôsobiacich v súkromnom ako aj akademickom sektore. Prednášky a odborné diskusie boli venované oblastiam  silových zariadení, plánovanie rozvoja distribučných sietí, riadiace systémy, ochrany a ďalšie zariadenia dispečerského riadenia. Konferencia sa venovala tradične otázkam kvality elektrickej energie, elektromagnetickej kompatibilite a priemyselnej energetike vrátane kogenerácie, problematika rozptýlenej výroby a problematika vzťahujúca sa k liberalizácii trhu a obchodu s elektrinou.