Veľké objemy dát - Big Data

Čo je podstatou témy Big Data?

Výzvou témy veľkých dát vo všeobecnosti je spracovanie, analýza, predikcia a vizualizácia veľkých objemov dát v reálnom čase s cieľom podporiť ďalšie rozhodovanie. Riešenie modelovania, analýzy a predikcie na veľkých energetických dátach si vyžaduje využiť moderné technológie pre distribuované a paralelné spracovanie dát, zvoliť vhodné reprezentácie a modely, ktoré je možné použiť na toky prichádzajúcich dát.

V oblasti energetiky vzhľadom na charakter dát sú typickými úlohami:

 • predikcia spotreby elektrickej energie pre distribučné spoločnosti, bilančné či iné skupiny alebo jednotlivcov
 • analýza vzťahu spotreby elektrickej energie a externých faktorov, napr. meteorologických či demografických údajov
 • dolovanie typických motívov a tvarov kriviek odberu elektrickej energie
 • klastrovanie odberných miest podľa charakteristík odberu
 • klasifikácia odberateľov elektrickej energie alebo aj detekcia anomálií

Big data projekty

 • 1

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

  Obdobie realizácie:

  01/2014 - 09/2015

  Témy:

  Smart grid Big data Kryptografia

  Základná charakteristika projektu:

  Projekt ponúka odborný potenciál pre riešenie kľúčových tém akou je otázka energií, energetických zdrojov v súvislosti s potrebným ekonomickým rastom. V súlade s politikou Európskeho spoločenstva v zadaniach pre HORIZONT 2020 je projekt súčasne priamo výzvou na zapojenie informačno - komunikačných technológií do týchto procesov.


  Viac o projekte
 • 2

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

  Obdobie realizácie:

  11/2019 - 06/2023

  Témy:

  Smart grid Big data

  Základná charakteristika projektu:

                               

  V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice európskeho parlamentu a rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a potreby zaistenia dostupnej, bezporuchovej, kvalitnej a manažovateľnej energie využívajúce nové energetické technológie a služby tzv. „Komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov“ (Community Microgrids), ktoré umožnia, aby sa podniky transformovali do pro-aktívnej roly a stali sa lídrom v oblasti dizajnu svojho energetického hospodárstva a vzťahu k životnému prostrediu s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam.

  Názov projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

  Skratka projektu: CE2

  Prijímateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.

  Sídlo prijímateľa: Pribinova 19/7828,  811 09 Bratislava– mestská časť Staré Mesto

  Partneri projektu: STU v Bratislave, UMMS SAV Bratislava, SFÉRA, a.s.

  EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

  Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa    OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

  Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

  Kód projektu v ITMS2014+: 313021W404

  Obdobie realizácie projektu: 11.2019 - 06.2023

  Miesto realizácie projektu: Bratislava

  Výška poskytnutého NFP:  6 349 967,67 EUR


  Viac o projekte

Výstupy k projektom

Výskumná správa - Kvalita dát

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 6: Kvalita dát- kvalita vstupných dát, kvalita zdrojov ako základ pre ďalšie procesy- získavanie veľkých objemov dát s prihliadnutím na kvalitu dát
- Výskumná správa - Kvalita dát - kvalita vstupných dát, kvalita zdrojov ako základ pre ďalšie procesy - získavanie veľkých objemov dát s prihliadnutím na kvalitu dát

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Architektúra veľkých dát

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 7: Architektúra veľkých dát , štruktúra dát a ich analýza
- Výskumná správa - Architektúra veľkých dát , štruktúra dát a ich analýza

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Vizualizácia dát

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 8: Vizualizácia dát a výskum vhodných postupov
- Výskumná správa – Možnosti využitia najvyspelejších technológií, vizualizácia a informačné postupy pre veľké objemy dát v rámci výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Publikácia: Prediction of Photovoltaic Power Using Nature-Inspired Computing

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Prediction of Photovoltaic Power Using Nature-Inspired Computing (Sumega M., Anna Bou Ezzeddine, Gabriela Grmanová G., Rozinajová V.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020

Dokumenty:

Publikácia: Distribution-wise Symbolic Aggregate approXimation (dwSAX)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Distribution-wise Symbolic Aggregate approXimation (dwSAX) (Kloska M. a Rozinajová V.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020 

Dokumenty:

Publikácia: Intelligent Analysis of Data Streams

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Intelligent Analysis of Data Streams (Rozinajová V., Bou Ezzeddine A., Grmanová G., Vrablecová P.,Pomffyová M.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Aktuality