Projekty

 • 1

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

  Obdobie realizácie:

  01/2014 - 09/2015

  Témy:

  Smart grid Big data Kryptografia

  Základná charakteristika projektu:

  Projekt ponúka odborný potenciál pre riešenie kľúčových tém akou je otázka energií, energetických zdrojov v súvislosti s potrebným ekonomickým rastom. V súlade s politikou Európskeho spoločenstva v zadaniach pre HORIZONT 2020 je projekt súčasne priamo výzvou na zapojenie informačno - komunikačných technológií do týchto procesov.


  Viac o projekte
 • 2

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

  Obdobie realizácie:

  11/2019 - 06/2023

  Témy:

  Smart grid Big data

  Základná charakteristika projektu:

                               

  V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice európskeho parlamentu a rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a potreby zaistenia dostupnej, bezporuchovej, kvalitnej a manažovateľnej energie využívajúce nové energetické technológie a služby tzv. „Komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov“ (Community Microgrids), ktoré umožnia, aby sa podniky transformovali do pro-aktívnej roly a stali sa lídrom v oblasti dizajnu svojho energetického hospodárstva a vzťahu k životnému prostrediu s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam.

  Názov projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

  Skratka projektu: CE2

  Prijímateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.

  Sídlo prijímateľa: Pribinova 19/7828,  811 09 Bratislava– mestská časť Staré Mesto

  Partneri projektu: STU v Bratislave, UMMS SAV Bratislava, SFÉRA, a.s.

  EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

  Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa    OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

  Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

  Kód projektu v ITMS2014+: 313021W404

  Obdobie realizácie projektu: 11.2019 - 06.2023

  Miesto realizácie projektu: Bratislava

  Výška poskytnutého NFP:  6 349 967,67 EUR


  Viac o projekte

Aktuality