Inteligentná sieť - Smart Grid

Čo je to Smart Grid?

V súčasnosti je jednou z hlavných oblastí rozvoja energetiky a jej smerovania do budúcnosti oblasť inovácií a zavádzanie tzv. inteligentných sietí v energetike. Snaha a podpora budovania inteligentných sietí v energetike je výsledkom prirodzeného pokroku v oblasti informačných a telekomunikačných technológií a výsledkom rýchleho a dynamického rozvoja decentralizovanej výroby z obnoviteľných zdrojov.

Inteligentná sieť je zdokonalená energetická sieť, ku ktorej je pridaná obojsmerná komunikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Vyžaduje si zmenu pohľadu na spôsob riadenia energetických sústav, zavedenie inteligentného merania, monitoringu, riadiacich systémov, automatizácie a IKT, ako aj inovatívnych systémov pre detekciu a riešenie porúch. Inteligentná sieť má predpoklady efektívne integrovať a optimalizovať prevádzkovanie všetkých pripojených prvkov na strane výroby aj spotreby, na všetkých napäťových úrovniach. Úlohou inteligentnej siete je zabezpečiť bezpečnú, ekonomickú, efektívnu, stabilnú a udržateľnú dodávku elektriny z veľkých centrálnych zdrojov v kombinácii s menšími distribuovanými zdrojmi inštalovanými v miestach spotreby a maximálne zefektívniť energetické procesy s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť, minimalizáciu nákladov a kvalitu poskytovaných služieb. Postupný prechod k inteligentným sieťam je považovaný za jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších úloh modernizácie energetickej infraštruktúry v histórii Európy. Súčasné zavádzanie inteligentných meracích systémov a nadväzujúce poskytovanie nových energetických služieb sú významnými krokmi v súvislosti s ďalším vývojom smerom k inteligentným sieťam.

Výskum v oblasti inteligentných sietí odráža aj aktivity Európskej únie na zlepšenie ekonomickej situácie v súlade so stratégiou „Europe 2020: European strategy for smart, sustainable and inclusive growth“, a to hlavne práve prostredníctvom inovácií, výskumu a vývoja. Priority výskumu v oblasti inteligentných sietí plne zodpovedajú celoeurópskym strategickým prioritám a oblastiam pre výskum definovaným Európskou technologickou platformou SmartGrids (SmartGrids Strategic Research Agenda 2035), ako aj prioritným iniciatívam definovaným v dlhodobom Európskom strategickom pláne pre technológie v energetike (European Strategic Energy Technology Plan tzv. SET-Plan).

Smart Grid Projekty

 • 1

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

  Obdobie realizácie:

  01/2014 - 09/2015

  Témy:

  Smart grid Big data Kryptografia

  Základná charakteristika projektu:

  Projekt ponúka odborný potenciál pre riešenie kľúčových tém akou je otázka energií, energetických zdrojov v súvislosti s potrebným ekonomickým rastom. V súlade s politikou Európskeho spoločenstva v zadaniach pre HORIZONT 2020 je projekt súčasne priamo výzvou na zapojenie informačno - komunikačných technológií do týchto procesov.


  Viac o projekte
 • 2

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

  Obdobie realizácie:

  11/2019 - 06/2023

  Témy:

  Smart grid Big data

  Základná charakteristika projektu:

                               

  V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice európskeho parlamentu a rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a potreby zaistenia dostupnej, bezporuchovej, kvalitnej a manažovateľnej energie využívajúce nové energetické technológie a služby tzv. „Komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov“ (Community Microgrids), ktoré umožnia, aby sa podniky transformovali do pro-aktívnej roly a stali sa lídrom v oblasti dizajnu svojho energetického hospodárstva a vzťahu k životnému prostrediu s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam.

  Názov projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

  Skratka projektu: CE2

  Prijímateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.

  Sídlo prijímateľa: Pribinova 19/7828,  811 09 Bratislava– mestská časť Staré Mesto

  Partneri projektu: STU v Bratislave, UMMS SAV Bratislava, SFÉRA, a.s.

  EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

  Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa    OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

  Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

  Kód projektu v ITMS2014+: 313021W404

  Obdobie realizácie projektu: 11.2019 - 06.2023

  Miesto realizácie projektu: Bratislava

  Výška poskytnutého NFP:  6 349 967,67 EUR


  Viac o projekte

Výstupy k projektom:

Výskumná správa - Právny a regulačný rámec pre inteligentné siete na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 1: Právny a regulačný rámec pre inteligentné siete na Slovensku
- Výskumná správa - Prehľad európskej a slovenskej legislatívy v elektroenergetike a legislatívnych požiadaviek na poskytovanie údajov medzi účastníkmi trhu

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Výskum koncových zariadení inteligentných sietí na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 2 : Výskum koncových zariadení inteligentných sietí na Slovensku
- Výskumná správa - Výskum koncových zariadení inteligentných sietí

Pracovný balík sa zameriava aj na výskum možností lokálneho prístupu k inteligentným elektromerom a sprostredkovanie nameraných/ vypočítaných údajov pre koncového odberateľa inovatívnym spôsobom.

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Riadenie výrobcov/spotrebiteľov

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 3 : Riadenie výrobcov/spotrebiteľov
- Výskumná správa - Riadenie výrobcov/spotrebiteľov

Riadenie výroby elektrickej energie z malých zdrojov a optimalizácia spotreby prostredníctvom riadenia spotreby v domácnosti sú základným predpokladom rozvoja a bezpečnej prevádzky distribuovanej výroby. Pre hodnotenie prevádzky distribuovanej výroby sa využívajú simulačné modely a výpočtové modely, prostredníctvom ktorých sú analyzované dopady na distribučné siete a návrhy podporujúce využitie inteligentnej siete pre riadenie nízkonapäťových sietí.

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: TRI PILIERE SMART GRID

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: TRI PILIERE SMART GRID (Slávik, Holiš, Poničan, Sadloň)

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s., STU v Bratislave

Dátum publikovania: 10/2020 

Dokumenty:

Publikácia: PHOTOVOLTAIC MODULE STRUCTURE UNDER THE HIGH DC VOLTAGE STRESS

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: PHOTOVOLTAIC MODULE STRUCTURE UNDER THE HIGH DC VOLTAGE STRESS
(Šály V., Packa J., Perný M., Andráš M., Tomica J.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020

Dokumenty:

Publikácia: CHOSEN VIEWS ON CABLE WITH IMPROVED FIRE PERFORMANCE

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: CHOSEN VIEWS ON CABLE WITH IMPROVED FIRE PERFORMANCE (Packa J., Šály V., Sulová J.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020

Dokumenty:

Publikácia - Energetika strojárstvo: Perspektíva multifunkčnej technológie budov „MESLED“

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Perspektíva multifunkčnej technológie budov „MESLED“ (Kováč Z., Perný M.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020

Dokumenty:

ATP Journal - Rozhovory na diaľku s prof. Františkom Janíčkom nielen o energetike

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

ATP Journal - Rozhovory na diaľku s prof. Františkom Janíčkom nielen o energetike

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 17.12.2020

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 5 (Míľnik 1) - Analýza rozsahu dát potrebných pre modelovanie sústavy (prvky elektrizačnej sústavy, ich statické a dynamické parametre a prepojenia)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT5_Milnik1_Sumarny_vystup

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 1: Analýza rozsahu dát potrebných pre modelovanie sústavy (prvky elektrizačnej sústavy, ich statické a dynamické parametre a prepojenia)

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2021 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 5 (Míľnik 2) - Analýza vonkajších vplyvov a vzájomných interakcií prvkov elektrizačnej sústavy v ustálených a prechodových javoch na dátové štruktúry modelov

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT5_Milnik2_Sumarny_vystup

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 2: Analýza vonkajších vplyvov a vzájomných interakcií prvkov elektrizačnej sústavy v ustálených a prechodových javoch na dátové štruktúry modelov

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2021 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 6 (Míľnik 1) - Návrh celkovej architektúry riešenia pre modelovanie a simuláciu mikrogridu

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT6_Milnik1_Navrh_Celkovej_Architektury

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 1: Návrh celkovej architektúry riešenia pre modelovanie a simuláciu mikrogridu

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2021 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Malé modulárne reaktory

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Malé modulárne reaktory (Novotný, Krbaťa, Slávik)

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s., STU v Bratislave

Dátum publikovania: 7/2021 (ATP Journal č.6/2021) 

Dokumenty:

Aktuality