Inteligentná sieť - Smart Grid

Čo je to Smart Grid?

V súčasnosti je jednou z hlavných oblastí rozvoja energetiky a jej smerovania do budúcnosti oblasť inovácií a zavádzanie tzv. inteligentných sietí v energetike. Snaha a podpora budovania inteligentných sietí v energetike je výsledkom prirodzeného pokroku v oblasti informačných a telekomunikačných technológií a výsledkom rýchleho a dynamického rozvoja decentralizovanej výroby z obnoviteľných zdrojov.

Inteligentná sieť je zdokonalená energetická sieť, ku ktorej je pridaná obojsmerná komunikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Vyžaduje si zmenu pohľadu na spôsob riadenia energetických sústav, zavedenie inteligentného merania, monitoringu, riadiacich systémov, automatizácie a IKT, ako aj inovatívnych systémov pre detekciu a riešenie porúch. Inteligentná sieť má predpoklady efektívne integrovať a optimalizovať prevádzkovanie všetkých pripojených prvkov na strane výroby aj spotreby, na všetkých napäťových úrovniach. Úlohou inteligentnej siete je zabezpečiť bezpečnú, ekonomickú, efektívnu, stabilnú a udržateľnú dodávku elektriny z veľkých centrálnych zdrojov v kombinácii s menšími distribuovanými zdrojmi inštalovanými v miestach spotreby a maximálne zefektívniť energetické procesy s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť, minimalizáciu nákladov a kvalitu poskytovaných služieb. Postupný prechod k inteligentným sieťam je považovaný za jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších úloh modernizácie energetickej infraštruktúry v histórii Európy. Súčasné zavádzanie inteligentných meracích systémov a nadväzujúce poskytovanie nových energetických služieb sú významnými krokmi v súvislosti s ďalším vývojom smerom k inteligentným sieťam.

Výskum v oblasti inteligentných sietí odráža aj aktivity Európskej únie na zlepšenie ekonomickej situácie v súlade so stratégiou „Europe 2020: European strategy for smart, sustainable and inclusive growth“, a to hlavne práve prostredníctvom inovácií, výskumu a vývoja. Priority výskumu v oblasti inteligentných sietí plne zodpovedajú celoeurópskym strategickým prioritám a oblastiam pre výskum definovaným Európskou technologickou platformou SmartGrids (SmartGrids Strategic Research Agenda 2035), ako aj prioritným iniciatívam definovaným v dlhodobom Európskom strategickom pláne pre technológie v energetike (European Strategic Energy Technology Plan tzv. SET-Plan).

Smart Grid Projekty

 • 1

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

  Obdobie realizácie:

  01/2014 - 09/2015

  Témy:

  Smart grid Big data Kryptografia

  Základná charakteristika projektu:

  Projekt ponúka odborný potenciál pre riešenie kľúčových tém akou je otázka energií, energetických zdrojov v súvislosti s potrebným ekonomickým rastom. V súlade s politikou Európskeho spoločenstva v zadaniach pre HORIZONT 2020 je projekt súčasne priamo výzvou na zapojenie informačno - komunikačných technológií do týchto procesov.


  Viac o projekte
 • 2

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

  Obdobie realizácie:

  11/2019 - 06/2023

  Témy:

  Smart grid Big data

  Základná charakteristika projektu:

                               

  V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice európskeho parlamentu a rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a potreby zaistenia dostupnej, bezporuchovej, kvalitnej a manažovateľnej energie využívajúce nové energetické technológie a služby tzv. „Komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov“ (Community Microgrids), ktoré umožnia, aby sa podniky transformovali do pro-aktívnej roly a stali sa lídrom v oblasti dizajnu svojho energetického hospodárstva a vzťahu k životnému prostrediu s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam.

  Názov projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

  Skratka projektu: CE2

  Prijímateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.

  Sídlo prijímateľa: Pribinova 19/7828,  811 09 Bratislava– mestská časť Staré Mesto

  Partneri projektu: STU v Bratislave, UMMS SAV Bratislava, SFÉRA, a.s.

  EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

  Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa    OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

  Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

  Kód projektu v ITMS2014+: 313021W404

  Obdobie realizácie projektu: 11.2019 - 06.2023

  Miesto realizácie projektu: Bratislava

  Výška poskytnutého NFP:  6 349 967,67 EUR


  Viac o projekte

Výstupy k projektom

Výskumná správa - Právny a regulačný rámec pre inteligentné siete na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 1: Právny a regulačný rámec pre inteligentné siete na Slovensku
- Výskumná správa - Prehľad európskej a slovenskej legislatívy v elektroenergetike a legislatívnych požiadaviek na poskytovanie údajov medzi účastníkmi trhu

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Výskum koncových zariadení inteligentných sietí na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 2 : Výskum koncových zariadení inteligentných sietí na Slovensku
- Výskumná správa - Výskum koncových zariadení inteligentných sietí

Pracovný balík sa zameriava aj na výskum možností lokálneho prístupu k inteligentným elektromerom a sprostredkovanie nameraných/ vypočítaných údajov pre koncového odberateľa inovatívnym spôsobom.

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Riadenie výrobcov/spotrebiteľov

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 3 : Riadenie výrobcov/spotrebiteľov
- Výskumná správa - Riadenie výrobcov/spotrebiteľov

Riadenie výroby elektrickej energie z malých zdrojov a optimalizácia spotreby prostredníctvom riadenia spotreby v domácnosti sú základným predpokladom rozvoja a bezpečnej prevádzky distribuovanej výroby. Pre hodnotenie prevádzky distribuovanej výroby sa využívajú simulačné modely a výpočtové modely, prostredníctvom ktorých sú analyzované dopady na distribučné siete a návrhy podporujúce využitie inteligentnej siete pre riadenie nízkonapäťových sietí.

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: TRI PILIERE SMART GRID

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%)

Publikácia: TRI PILIERE SMART GRID (Slávik, Holiš, Poničan, Sadloň)

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s., STU v Bratislave

Dátum publikovania: 10/2020 

Dokumenty:

Publikácia: PHOTOVOLTAIC MODULE STRUCTURE UNDER THE HIGH DC VOLTAGE STRESS

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: PHOTOVOLTAIC MODULE STRUCTURE UNDER THE HIGH DC VOLTAGE STRESS
(Šály V., Packa J., Perný M., Andráš M., Tomica J.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020

Dokumenty:

Publikácia: CHOSEN VIEWS ON CABLE WITH IMPROVED FIRE PERFORMANCE

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: CHOSEN VIEWS ON CABLE WITH IMPROVED FIRE PERFORMANCE (Packa J., Šály V., Sulová J.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020

Dokumenty:

Publikácia - Energetika strojárstvo: Perspektíva multifunkčnej technológie budov „MESLED“

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Perspektíva multifunkčnej technológie budov „MESLED“ (Kováč Z., Perný M.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2020

Dokumenty:

ATP Journal - Rozhovory na diaľku s prof. Františkom Janíčkom nielen o energetike

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

ATP Journal - Rozhovory na diaľku s prof. Františkom Janíčkom nielen o energetike

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 17.12.2020

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 5 (Míľnik 1) - Analýza rozsahu dát potrebných pre modelovanie sústavy (prvky elektrizačnej sústavy, ich statické a dynamické parametre a prepojenia)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT5_Milnik1_Sumarny_vystup

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 1: Analýza rozsahu dát potrebných pre modelovanie sústavy (prvky elektrizačnej sústavy, ich statické a dynamické parametre a prepojenia)

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2021, ISBN 2022 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 5 (Míľnik 2) - Analýza vonkajších vplyvov a vzájomných interakcií prvkov elektrizačnej sústavy v ustálených a prechodových javoch na dátové štruktúry modelov

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT5_Milnik2_Sumarny_vystup

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 2: Analýza vonkajších vplyvov a vzájomných interakcií prvkov elektrizačnej sústavy v ustálených a prechodových javoch na dátové štruktúry modelov

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2021, ISBN 2022 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 6 (Míľnik 1) - Návrh celkovej architektúry riešenia pre modelovanie a simuláciu mikrogridu

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT6_Milnik1_Navrh_Celkovej_Architektury

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 1: Návrh celkovej architektúry riešenia pre modelovanie a simuláciu mikrogridu

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2021, ISBN 2022 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Malé modulárne reaktory

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%)

Publikácia: Malé modulárne reaktory (Novotný, Krbaťa, Slávik)

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s., STU v Bratislave

Dátum publikovania: 7/2021 (ATP Journal č.6/2021) 

Dokumenty:

Publikácia - Enlit: Energy management in Rail Transport

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Enlit - Energy management in Rail Transport (Chochol)

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 12/2021  

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 5 (Míľnik 3) - Návrh dátových štruktúr databázy a entít potrebných pre modelovanie sústavy

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT5_Milnik2_Sumarny_vystup

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 3: Návrh dátových štruktúr databázy a entít potrebných pre modelovanie sústavy

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 1/2022, ISBN 2022 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 6 (Míľnik 2 a 3) - Vývoj prototypu riešenia a Nasadenie a konfigurácia riešenia

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: CEII_AKT6_Milnik1_Navrh_Celkovej_Architektury

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 2 a 3: Vývoj prototypu riešenia a Nasadenie a konfigurácia prototypu

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 1/2022

Dokumenty:

Publikácia - APP_Electrical Response of Silicon Heterojunction Solar Cells (Perny a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: APP_Electrical Response of Silicon Heterojunction Solar Cells (Perny a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - CIE_Assessment of road lighting performance (Gasparovsky Janiga)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: CIE_Assessment of road lighting performance (Gasparovsky Janiga)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - ELITECH _Improvements for BLDC motor control (Dodek, Miklovicova)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: ELITECH _Improvements for BLDC motor control (Dodek, Miklovicova)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - ELITECH_Harmonisation of the requirements for electricity generators in the EU (Ponican a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: ELITECH_Harmonisation of the requirements for electricity generators in the EU (Ponican a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - ELITECH_The course of renewable resources production (Kurcz a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: ELITECH_The course of renewable resources production (Kurcz a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - Energetika_cz_Kable s vyleps. vlastnostami v poziari(Packa a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Energetika_cz_Káble s vylepšenými vlastnosťami v požiari (Packa a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - Energetika_cz_Niektore aspekty cinnosti FV modulov (Saly_a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Energetika_cz_Niektore aspekty cinnosti FV modulov (Saly_a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - Energetika_ročenka_STU participuje na vyznamnom projekte (Perny a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Energetika_ročenka_STU participuje na vyznamnom projekte (Perný a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - Energies_Three-Phase and Single-Phase Measurement (Cintula a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Energies_Three-Phase and Single-Phase Measurement (Cintula a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - ETIMA_ Complex Evaluation Model of a Small-Scale (Ponican a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: ETIMA_ Complex Evaluation Model of a Small-Scale (Ponican a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - IJSDP_Possibilities of Increasing of Energy Efficiency(Perný a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: IJSDP_Possibilities of Increasing of Energy Efficiency (Perný a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - IWSSIP_Peak shaving in microgrids using battery storage (Londak a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: IWSSIP_Peak shaving in microgrids using battery storage (Londak a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - JEEC_Impact of the fixed and variable component of electricity price (Janicek a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: JEEC_Impact of the fixed and variable component of electricity price (Janicek a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - JEEC_On single pole instrument voltage transformer (Janicek a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: JEEC_On single pole instrument voltage transformer (Janicek a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - JKS_Niektoré aspekty modelovania ekonomiky (Golej a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: JKS_Niektoré aspekty modelovania ekonomiky (Golej a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - MSTE_STU a priemyselni partneri riesia smart projekt (Perny a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: MSTE_STU a priemyselní partneri riešia smart projekt (Perný a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - PC _Implementation of selected control theory (Dodek a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: PC _Implementation of selected control theory (Dodek a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - PRE: Negative Sequence Current as a Breaker Failure Protection for Medium Voltage Grids (Eleschova, Skumat)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: PRE_Negative Sequence Current as a Breaker Failure Protection for Medium Voltage Grids_(Eleschova, Skumat)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - Redžur_HALO hologram hardware (Džačko a kol)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Redžur_HALO hologram hardware (Džačko a kol)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - Redžur_Technical solution of a camera system for 3D video (Mihálik, Rozinaj)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Redžur_Technical solution of a camera system for 3D video (Mihálik, Rozinaj)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - WRSIC_possibilities of consumption optimization (Golej a kol.)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: WRSIC_possibilities of consumption optimization (Golej a kol.)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2021

Dokumenty:

Publikácia - ENERGIE EURÓPY: VÝSKUM NA SLOVENSKU POMÁHA ZRÝCHLIŤ TRANSFORMÁCIU ENERGETIKY

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii SFÉRA 100%)

Publikácia: ENERGIE EURÓPY: VÝSKUM NA SLOVENSKU POMÁHA ZRÝCHLIŤ TRANSFORMÁCIU ENERGETIKY (Chochol, Janíček)

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s. 60% , STU v Bratislave 40%

Dátum publikovania: 9/2022 (Ročenka Energie Európy 2022) 

Dokumenty:

Publikácia - Statistical analysis of PV power plant production in second resolution

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%) 

Publikácia: Statistical analysis of PV power plant production in second resolution (Novotný)

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Realizátor:  SFÉRA, a.s. 

Dátum publikovania: 9/2022 SCOPUS 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Aktívny odberateľ energií v centre záujmu

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%)

Publikácia: ATP Journal: Aktívny odberateľ energií v centre záujmu (Láznička)

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Realizátor:  SFÉRA, a.s. 

Dátum publikovania: 10/2022  

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Inteligentné siete pomôžu znižovať spotrebu energie a zapojiť viac OZE

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu CE2 na publikácii 100% UMMS SAV, 100% SFERA)

Publikácia: ATP Journal: Inteligentné siete pomôžu znižovať spotrebu energie a zapojiť viac OZE (Janíček, Simančík, Chochol, Krbaťa, Perný, Mokráň, Poničan, Kurcz, Slávik, Sadloň, Gebura, Jarás, Kment, Pípa)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV 

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Realizátor: STU 67%, UMMS SAV 18%, SFÉRA, a.s. 15 %

Dátum publikovania: 10/2022  

Dokumenty:

Publikácia - PREHĽAD NAJNOVŠÍCH EURÓPSKYCH POLITÍK V OBLASTI OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%)

Publikácia: PREHĽAD NAJNOVŠÍCH EURÓPSKYCH POLITÍK V OBLASTI OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (Behul, Stadtruckerová, Chochol, Janíček)

Aktivita č. 1: Priemyselný výskum v oblasti ekonomického modelovania energetických sústav pre peer-to-peer transakcie

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  Atos IT Solutions and Services s.r.o. 80%, SFÉRA 10%, a.s., STU v Bratislave 10%

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Dokumenty:

Publikácia - ZMYSEL A VYUŽITEĽNOSŤ DÁT, KTORÉ VIEME ZÍSKAVAŤ Z PROSTREDIA MIKROGRIDU

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%)

Publikácia: ZMYSEL A VYUŽITEĽNOSŤ DÁT, KTORÉ VIEME ZÍSKAVAŤ Z PROSTREDIA MIKROGRIDU AKO PODKLAD PRE JEHO OPTIMÁLNE FUNGOVANIE Z TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HĽADISKA (Beňadik, Kurcz) 

Aktivita č. 1: Priemyselný výskum v oblasti ekonomického modelovania energetických sústav pre peer-to-peer transakcie

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor:  Atos IT Solutions and Services s.r.o. 50%, UMMS SAV v Bratislave 50%

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Dokumenty:

Publikácia - VPLYV DECENTRALIZOVANEJ VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA ELEKTRIZAČNÚ SÚSTAVU

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%)

Publikácia: VPLYV DECENTRALIZOVANEJ VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA ELEKTRIZAČNÚ SÚSTAVU (Slávik, Kalamen)

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s. 15% , STU v Bratislave 85%

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Dokumenty:

Publikácia - ŠTATISTICKÁ ANALÝZA SEKUNDOVÝCH ZMIEN VÝROBY FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%) 

Publikácia: ŠTATISTICKÁ ANALÝZA SEKUNDOVÝCH ZMIEN VÝROBY FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE (Novotný, Slávik)

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s. 85%, STU v Bratislave 15%

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Dokumenty:

Publikácia - MODELOVANIE A SIMULÁCIA MIKROGRIDOV V PODMIENKACH SLOVENSKA

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100% SFERA)

Publikácia: MODELOVANIE A SIMULÁCIA MIKROGRIDOV V PODMIENKACH SLOVENSKA (Jarásová, Holiš, Krbaťa, Slávik, Minárik)

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí/mikrogridov

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s. 80%, STU v Bratislave 20%

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Dokumenty:

Publikácia - TREND: Slovenský výskumný projekt pripravuje energetiku budúcnosti 

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 100%)

Publikácia časopis TREND: Slovenský výskumný projekt pripravuje energetiku budúcnosti (Behul) 

Aktivita č. 2: Experimentálny vývoj ekonomického modelu efektivity mikrogridu

Realizátor:  Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Dátum publikovania: 20.12.2022 

Dokumenty:

Publikácia - Algebraic Zero Error Training Method for Neural Networks Achieving Least Upper Bounds on Neurons and Layers

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Algebraic Zero Error Training Method for Neural Networks Achieving Least Upper Bounds on Neurons and Layers (Juraj Kacur)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - Parametric Analysis for Performance Optimization of Line-Start Synchronous Motor with Interior Asymmetric Permanent Magnet Array Rotor Topology

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Parametric Analysis for Performance Optimization of Line-Start Synchronous Motor with Interior Asymmetric Permanent Magnet Array Rotor Topology (Vasilija Sarac, Dragan Minovski, Peter Janiga)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - ELMAR-Data Communication in Microgrid

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: ELMAR-Data Communication in Microgrid (Juraj Londák, Martin Medvecký, Radoslav Vargic)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - ELMAR-Web Intrusion Classification System using Machine Learning Approaches

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: ELMAR-Web Intrusion Classification System using Machine Learning Approaches (Mansi Bhatnagar, Gregor Rozinaj, Puneet Kumar Yadav)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - INES-Topic Modeling on News Articles using Latent Dirichlet Allocation

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: INES-Topic Modeling on News Articles using Latent Dirichlet Allocation (Mykyta Kretinin and Giang Nguyen)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - IWSSIP-Advanced load shaping using battery

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: IWSSIP-Advanced load shaping using battery (Juraj Londák, Radoslav Vargic, Matúš Navarčik)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - IWSSIP-Comprehensive Electric load forecasting using ensemble machine learning methods

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: IWSSIP-Comprehensive Electric load forecasting using ensemble machine learning methods (Mansi Bhatnagar
Vivek Dwivedi, Gregor Rozinaj, Divyanshu Singh)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - IWSSIP-Identification of Generator Active Power Oscillations Stability Measure

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: IWSSIP-Identification of Generator Active Power
Oscillations Stability Measure
(Marián Tárník, Martin Ernek,
Martin Dodek, Eva Miklovičová, Adrián Ilka, Tomáš Murgaš) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - K_I-Comparison of Neural Models for Modeling Dynamic Changes in Microgrids

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: K_I-Comparison of Neural Models for Modeling
Dynamic Changes in Microgrids
(Slavomír Kajan, Jozef Goga,
Peter Mácsik, Jarmila Pavlovičová, Ladislav Körösi) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - Processes_Analysis of voltage stability of the Slovac´s republic Power system

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  Processes_Analysis of voltage stability of the Slovac´s republic Power system (Žaneta Eleschová, Boris Cintula, Matej Cenký, Anton Beláň, Jozef Bendík, Peter Janiga) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - Processes: Stochastic Approach for Increasing the PV Hosting Capacity of a Low-Voltage Distribution Network

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  Processes: Stochastic Approach for Increasing the PV Hosting Capacity of a Low-Voltage Distribution Network (Jozef Bendík, Matej Cenký,  Boris Cintula, Anton Beláň, Žaneta Eleschová, Peter Janiga) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - Sensors_Frequency, Time, Representation and Modeling Aspects for Major Speech and Audio Processing Applications

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  Sensors_Frequency, Time, Representation and Modeling Aspects for Major Speech and Audio Processing Applications (Juraj Kacur, Boris Puterka, Jarmila Pavlovičová, Miloš Oravec) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - USS_Decentralised controller design for a large-scale linear discrete-time polytopic uncertain systems

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  USS_Decentralised controller design for a large-scale linear discrete-time polytopic uncertain systems (Vojtech Veselý, Jana Paulusová, Vladimír Kučera) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - ICETA_Covert Channel Detection Methods

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  ICETA_Covert Channel Detection Methods (Adrian Ondov, Pavol Helebrandt) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - ICETA_Gamification of cyber ranges in cybersecurity education

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  ICETA_Gamification of cyber ranges in cybersecurity education (Martin Jelo, Pavol Helebrandt) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - Zborník Konferencia INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY Modra-Harmónia

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY - Zborník konferencia Modra-Harmónia 10.11.2022

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 11/2022

Dokumenty:

Publikácia - WoS: A synergistic effect of the ion beam sputtered NiOx hole transport layer and MXene doping on inverted perovskite solar cells

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 9,1%)

Publikácia: A synergistic effect of the ion beam sputtered NiOx
hole transport layer and MXene doping on inverted perovskite solar cells

DIN, Muhammad Faraz Ud** - HELD, Vladimír - ULLAH, Sami - SOUSANI, Shima - OMASTOVÁ, Mária - NÁDAŽDY, Vojtech - SHAJI, Ashin - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva. A synergistic effect of the ion beam sputtered NiOx hole transport layer and MXene doping on inverted perovskite solar cells. In Nanotechnology, 2022, vol. 33, no. 42, art. no. 425202, [7] p. ISSN 0957-4484. 

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor:  UMMS SAV v Bratislave 

Dátum publikovania: 2022 (Web of Science) 

 

Dokumenty:

Publikácia - WoS: A wide-angle X-ray scattering laboratory setup for tracking phase changes of thin films in a chemical vapor deposition chamber

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 10 %)

Publikácia: WoS: A wide-angle X-ray scattering laboratory
setup for tracking phase changes of thin films in a chemical vapor deposition chamber

VÉGSO, Karol** - SHAJI, Ashin - SOJKOVÁ, Michaela - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VOJTEKOVÁ, Tatiana - HRDÁ, Jana - HALAHOVETS, Yuriy - HULMAN, Martin - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - WIESMANN, J. - ŠIFFALOVIČ, Peter. A wide-angle X-ray scattering laboratory setup for tracking phase changes of thin films in a chemical vapor deposition chamber. In Review of Scientific Instruments, 2022, vol. 93, no. 11, no. 113909. ISSN 0034-6748.

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor:  UMMS SAV v Bratislave 

Dátum publikovania: 2022 (Web of Science) 

 

Dokumenty:

Publikácia - WoS: Aligned Bilayer of Single-Walled Carbon Nanotubes Suppresses the Polysulfide Shuttle in Li−S Batteries

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 8,3 %)

Publikácia: WoS: Aligned Bilayer of Single-Walled Carbon Nanotubes Suppresses the Polysulfide Shuttle in Li−S Batteries

ASHRAF, Muhammad Adeel - VÉGSO, Karol - SHAJI, Ashin - BODIK, Michal - SÁNCHEZ, Mayela García - ZUBAIR, Muhammad - DIN, Muhammad Faraz Ud - MAJKOVÁ, Eva - STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, Andrea - KECKES, Jozef - ŠIFFALOVIČ, Peter**. Aligned Bilayer of Single-Walled Carbon Nanotubes Suppresses the Polysulfide Shuttle in Li-S Batteries. In ACS Applied Energy Materials, 2022, vol. 5, no. 12, p. 15649-15655. ISSN 2574-0962.

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor:  UMMS SAV v Bratislave 

Dátum publikovania: 2022 (Web of Science) 

 

Dokumenty:

Publikácia - SCOPUS: Dynamic Changes of Photovoltaic Power Plants Power Supply

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 12,5 % UMMS SAV)

Publikácia: WoS: Dynamic Changes of Photovoltaic Power Plants Power Supply (Kurcz, Poničan, Chudý, Šály, Janíček, Gebura)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor:  STU v Bratislave, UMMS SAV v Bratislave 

Dátum publikovania: 2022 (SCOPUS) 

Dokumenty:

Publikácia - WoS: Stepwise sulfurization of MoO3 to MoS2 thin films studied by real-time X-ray scattering

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa (podiel projektu na publikácii 6,7 % UMMS SAV)

Publikácia: WoS: Stepwise sulfurization of MoO3 to MoS2 thin films studied by real-time X-ray scattering

SHAJI, Ashin - VÉGSO, Karol - SOJKOVÁ, Michaela - HULMAN, Martin - NÁDAŽDY, Peter - HALAHOVETS, Yuriy - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VOJTEKOVÁ, Tatiana - HRDÁ, Jana - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - WIESMANN, J. - ŠIFFALOVIČ, Peter**. Stepwise sulfurization of MoO3 to MoS2 thin films studied by real-time X-ray scattering. In Applied Surface Science, 2022, vol. 606, no. 154772. ISSN 0169-4332.

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor:  UMMS SAV v Bratislave 

Dátum publikovania: 2022 (WoS, SCOPUS) 

 

Dokumenty:

Publikácia - ICICT: Peak Shaving in Microgrids Using Hybrid Storage

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  ICICT: Peak Shaving in Microgrids Using Hybrid Storage (Juraj Londák, Radoslav Vargic, Pavol Podhradský) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2022

Dokumenty:

Publikácia - Energetika: Dynamický priebeh dodávky elektrickej energie z fotovoltických elektrární: meranie a analýza sekundových dát

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Dynamický priebeh dodávky elektrickej energie z fotovoltických elektrární: meranie a analýza sekundových dát (Kurcz, János; Poničan, Ján; Perný, Milan; Packa, Juraj, Janíček, František; Gebura, Marek; Simančík, František)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: STU v Bratislave, UMMS SAV

Dátum publikovania: 2022 (Energetika č.4/2022) 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (1)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Aplikovaný výskum inteligentných OZE
vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (1)
(PONIČAN, Ján - KURCZ, János - PERNÝ, Milan - SLÁVIK, Jakub - JANÍČEK, František - SADLOŇ, Matej -SIMANČÍK, František - GEBURA, Marek - JARÁS, Milan - KMET, Attila - PÍPA, Marek)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: STU v Bratislave, UMMS SAV

Dátum publikovania: 5/2022 (ATP Journal č.4/2022) 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (2)

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Aplikovaný výskum inteligentných OZE
vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (2)
(PONIČAN, Ján - KURCZ, János - PERNÝ, Milan - SLÁVIK, Jakub - JANÍČEK, František - SADLOŇ, Matej -SIMANČÍK, František - GEBURA, Marek - JARÁS, Milan - KMET, Attila - PÍPA, Marek)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: STU v Bratislave, UMMS SAV

Dátum publikovania: 6/2022 (ATP Journal č.5/2022) 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Inteligentné siete pomôžu znižovať spotrebu energie a zapojiť viac OZE

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Smart grids will help reduce energy consumption and integrate more renewables (Janíček, František; Simančík, František; Chochol, Peter; Krbaťa, Rastislav; Perný, Milan; Mokráň, Marek;  Poničan, Ján; Kurcz, János; Slávik, Jakub; Sadloň, Matej; Gebura, Marek; Jarás, Milan; Kment, Attila; Pípa, Marek)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Realizátor: STU v Bratislave, Sféra, a.s., UMMS SAV

Dátum publikovania: 11/2022 (ATP Journal č.10/2022) 

Dokumenty:

Publikácia - Prevádzková analýza sieťovej fotovoltickej elektrárne v rámci smart gridu

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Prevádzková analýza sieťovej fotovoltickej elektrárne v rámci smart gridu (PONIČAN, Ján - JARÁS, Milan - KURCZ, János - GEBURA, Marek - LONGAUER, Jaroslav - SIMANČÍK, František) 

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: UMMS SAV

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Dokumenty:

Publikácia - Význam fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom a prvé výsledky výskumu na takomto systéme

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Význam fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom a prvé výsledky výskumu na takomto systéme (KURCZ, János - PONIČAN, Ján - TÓTH, Peter - JARÁS, Milan - LONGAUER, Jaroslav - GEBURA, Marek - SIMANČÍK, František) 

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: UMMS SAV

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Publikácia - Prevádzková analýza fotovoltickej elektrárne a batériového úložiska v rámci smart gridu

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Prevádzková analýza fotovoltickej elektrárne a 
batériového úložiska v rámci smart gridu
(JARÁS, Milan - KURCZ, János - PONIČAN, Ján - GEBURA, Marek - LONGAUER,
Jaroslav - SIMANČÍK, František) 

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: UMMS SAV

Dátum publikovania: 11/2022 (Zborník vedeckej konferencie INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY, 10.11.2022 Modra-Harmónia) 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 5 (Míľnik 4) - Vytvorenie dátových štruktúr jednotlivých prvkov v relačnej databáze

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: Vytvorenie dátových štruktúr jednotlivých prvkov v relačnej databáze

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 4: Vytvorenie dátových štruktúr jednotlivých prvkov v relačnej databáze

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2023 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 6 (Míľnik 4) - Vytvorenie digitálneho dvojčaťa laboratórnej mikrosiete

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: Vytvorenie digitálneho dvojčaťa laboratórnej mikrosiete

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 4: Vytvorenie digitálneho dvojčaťa laboratórnej mikrosiete

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 2/2023

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 5 (Míľnik 5) - Overenie naplnením databázy dátami z laboratórnej mikrosiete

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: Overenie naplnením databázy dátami z laboratórnej mikrosiete

Aktivita č. 5: Priemyselný výskum v oblasti optimalizácie dátových štruktúr prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 5: Overenie naplnením databázy dátami z laboratórnej mikrosiete

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 7/2023 

Dokumenty:

Výstup Aktivita č. 6 (Míľnik 5,6) -Testovanie prototypu vo vzťahu k reálnej mikrosieti a Overenie funkčnosti integrovaného riešenia.

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Výstup: Vytvorenie digitálneho dvojčaťa laboratórnej mikrosiete

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Míľnik č. 5: Testovanie prototypu vo vzťahu k reálnej mikrosieti.

Míľnik č. 6: Overenie funkčnosti integrovaného riešenia

Realizátor:  SFÉRA, a.s.

Dátum publikovania: 7/2023

Dokumenty:

Publikácia - Electrical Engineering: Three-phase and single-phase measurement of overhead power line capacitance evaluation

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  Electrical Engineering: Three-phase and single-phase measurement of overhead power line
capacitance evaluation (Matej Cenký, Jozef Bendík, Boris Cintula, Peter Janiga, Anton Beláň, Žaneta Eleschová) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2023

Dokumenty:

Publikácia - EPE: Ground Current Analysis during Steady State and Transients in Power System

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  EPE: Ground Current Analysis during Steady State and Transients in Power System (Žaneta Eleschová, Boris Cintula, Anton Beláň, Matej Cenký, Jozef Bendík, Peter Janiga) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2023

Dokumenty:

Publikácia - Przeglad Elektrotechniczny: Concept of Smart ACR Setting in Real-Time Operation of Power Systems

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Przeglad Elektrotechniczny: Concept of Smart ACR Setting in Real-Time Operation of Power Systems (Jakub Slávik, Žaneta Eleschová) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2023 (PE č. 3/2023)

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Návrh regulátora decentralizovanej skleníkovej farmy

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia:  ATP Journal: Návrh regulátora decentralizovanej skleníkovej farmy (Zoltán Kováč) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 4/2023 (ATP Journal č. 4/2023)

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Projekt CE2 zameraný na inteligentné elektrické siete patrí medzi najúspešnejšie

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Projekt CE2 zameraný na inteligentné elektrické siete patrí medzi najúspešnejšie (Milan Perný, František Janíček, Miriam Szabová, Zoltán Kováč)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  STU v Bratislave

Dátum publikovania: 6/2023 (ATP Journal č. 6/2023) 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: Zamyslenie sa nad úlohou malých modulárnych reaktorov v energetickom mixe

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Zamyslenie sa nad úlohou malých modulárnych reaktorov v energetickom mixe (Štefan Čerba, Branislav Vrban, Jakub Lüley, Vladimír Nečas, František Janíček)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 6/2023 (ATP Journal č. 6/2023) 

Dokumenty:

Publikácia - Ekomagazín: Vplyv európskej legislatívy z oblasti ekológie na zloženie káblových zmesí

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Ekomagazín: Vplyv európskej legislatívy z oblasti ekológie na zloženie káblových zmesí (Juraj Packa, Vladimír Šály, Milan Perný)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 4/2023 (Ekomagazín č. 1/2023) 

Dokumenty:

Publikácia - Energetika Strojárstvo: Študujte Elektroenergetiku na FEI STU

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Energetika Strojárstvo: Študujte Elektroenergetiku na FEI STU (Milan Perný, František Janíček)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2023 

Publikácia - Green magazine Slovakia: História a vývoj fotovoltiky vo svete

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Green magazine Slovakia: História a vývoj fotovoltiky vo svete (Milan Perný, František Janíček, Vladimír Šály)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2023 

Publikácia - Green Magazine Slovakia: Smerovanie a využívanie fotovoltiky na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa 

Publikácia: Green Magazine: Smerovanie a využívanie fotovoltiky na Slovensku (Milan Perný, František Janíček, Vladimír Šály)

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2023 

Publikácia - Elektrotechnológie: Fotovoltické elektrárne a energetický trh

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Elektrotechnológie: Fotovoltické elektrárne a energetický trh (János Kurcz, Vladimír Šály, Peter Tóth) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 05/2023

Dokumenty:

Publikácia - Elektrotechnológie: Vplyv vody na vybrané dielektrické vlastnosti impregnantov vo vytvrdenom stave

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Elektrotechnológie: Vplyv vody na vybrané dielektrické vlastnosti impregnantov vo vytvrdenom stave (Juraj Packa, Vladimír Šály, Martin Hanus) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 05/2023

Dokumenty:

Publikácia - Elektrotechnológie: Vplyv vyšších harmonických na NN sieť pri používaní nelineárnych zariadení

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Elektrotechnológie: Vplyv vyšších harmonických na NN sieť pri používaní nelineárnych zariadení (Milan Perný, Vladimír Kujan, Dušan Gavora, Juraj Packa, Vladimír Šály ) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 05/2023

Dokumenty:

Publikácia - ELITECH: Battery Energy Storage Systems and Electricity Market

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: ELITECH: Battery Energy Storage Systems and Electricity Market (János Kurcz, Vladimír Šály, Peter Tóth) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: STU v Bratislave, UMMS SAV

Dátum publikovania: 05/2023

Dokumenty:

Publikácia - 44. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE: Efektívnosť prevádzky batériového úložiska a jeho funkčnosť v hybridnom mikrogride ÚMMS SAV

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Efektívnosť prevádzky batériového úložiska a jeho
funkčnosť v hybridnom mikrogride ÚMMS SAV
(LONGAUER, Jaroslav - PONIČAN, Ján - KURCZ, János)

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: UMMS SAV

Dátum publikovania: 2023

Publikácia - OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2023: Rozvoj výroby a využívania elektrickej energie a tepla z OZE aplikáciou smartgridov na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Rozvoj výroby a využívania elektrickej energie a tepla z OZE aplikáciou smartgridov na Slovensku (LONGAUER, Jaroslav - JARÁS, Milan - KURCZ, János - PONIČAN, Ján)

Aktivita č. 4: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získavania a spracovania dát z experimentálnej modelovej prevádzky multifunkčného laboratórneho mikrogridu SAV

Realizátor: UMMS SAV

Dátum publikovania: 2023

Publikácia - ŠVOČ: Analýza fotovoltickej elektrárne

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: Analýza fotovoltickej elektrárne (Dávid Takács, Milan Perný) 

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor: STU v Bratislave

Dátum publikovania: 2023 

Aktuality