Inteligentná sieť - Smart Grid

Čo je to Smart Grid?

V súčasnosti je jednou z hlavných oblastí rozvoja energetiky a jej smerovania do budúcnosti oblasť inovácií a zavádzanie tzv. inteligentných sietí v energetike. Snaha a podpora budovania inteligentných sietí v energetike je výsledkom prirodzeného pokroku v oblasti informačných a telekomunikačných technológií a výsledkom rýchleho a dynamického rozvoja decentralizovanej výroby z obnoviteľných zdrojov.

Inteligentná sieť je zdokonalená energetická sieť, ku ktorej je pridaná obojsmerná komunikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Vyžaduje si zmenu pohľadu na spôsob riadenia energetických sústav, zavedenie inteligentného merania, monitoringu, riadiacich systémov, automatizácie a IKT, ako aj inovatívnych systémov pre detekciu a riešenie porúch. Inteligentná sieť má predpoklady efektívne integrovať a optimalizovať prevádzkovanie všetkých pripojených prvkov na strane výroby aj spotreby, na všetkých napäťových úrovniach. Úlohou inteligentnej siete je zabezpečiť bezpečnú, ekonomickú, efektívnu, stabilnú a udržateľnú dodávku elektriny z veľkých centrálnych zdrojov v kombinácii s menšími distribuovanými zdrojmi inštalovanými v miestach spotreby a maximálne zefektívniť energetické procesy s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť, minimalizáciu nákladov a kvalitu poskytovaných služieb. Postupný prechod k inteligentným sieťam je považovaný za jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších úloh modernizácie energetickej infraštruktúry v histórii Európy. Súčasné zavádzanie inteligentných meracích systémov a nadväzujúce poskytovanie nových energetických služieb sú významnými krokmi v súvislosti s ďalším vývojom smerom k inteligentným sieťam.

Výskum v oblasti inteligentných sietí odráža aj aktivity Európskej únie na zlepšenie ekonomickej situácie v súlade so stratégiou „Europe 2020: European strategy for smart, sustainable and inclusive growth“, a to hlavne práve prostredníctvom inovácií, výskumu a vývoja. Priority výskumu v oblasti inteligentných sietí plne zodpovedajú celoeurópskym strategickým prioritám a oblastiam pre výskum definovaným Európskou technologickou platformou SmartGrids (SmartGrids Strategic Research Agenda 2035), ako aj prioritným iniciatívam definovaným v dlhodobom Európskom strategickom pláne pre technológie v energetike (European Strategic Energy Technology Plan tzv. SET-Plan).

Smart Grid Projekty

 • 1

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

  Obdobie realizácie:

  01/2014 - 09/2015

  Témy:

  Smart grid Big data Kryptografia

  Základná charakteristika projektu:

  Projekt ponúka odborný potenciál pre riešenie kľúčových tém akou je otázka energií, energetických zdrojov v súvislosti s potrebným ekonomickým rastom. V súlade s politikou Európskeho spoločenstva v zadaniach pre HORIZONT 2020 je projekt súčasne priamo výzvou na zapojenie informačno - komunikačných technológií do týchto procesov.


  Viac o projekte
 • 2

  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

  Obdobie realizácie:

  11/2019 - 06/2023

  Témy:

  Smart grid Big data

  Základná charakteristika projektu:

  V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice európskeho parlamentu a rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a potreby zaistenia dostupnej, bezporuchovej, kvalitnej a manažovateľnej energie využívajúce nové energetické technológie a služby tzv. „Komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov“ (Community Microgrids), ktoré umožnia, aby sa podniky transformovali do pro-aktívnej roly a stali sa lídrom v oblasti dizajnu svojho energetického hospodárstva a vzťahu k životnému prostrediu s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam.


  Viac o projekte

Výstupy k projektom:

Výskumná správa - Právny a regulačný rámec pre inteligentné siete na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 1: Právny a regulačný rámec pre inteligentné siete na Slovensku
- Výskumná správa - Prehľad európskej a slovenskej legislatívy v elektroenergetike a legislatívnych požiadaviek na poskytovanie údajov medzi účastníkmi trhu

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Výskum koncových zariadení inteligentných sietí na Slovensku

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 2 : Výskum koncových zariadení inteligentných sietí na Slovensku
- Výskumná správa - Výskum koncových zariadení inteligentných sietí

Pracovný balík sa zameriava aj na výskum možností lokálneho prístupu k inteligentným elektromerom a sprostredkovanie nameraných/ vypočítaných údajov pre koncového odberateľa inovatívnym spôsobom.

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Výskumná správa - Riadenie výrobcov/spotrebiteľov

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov CE1

Pracovný balík 3 : Riadenie výrobcov/spotrebiteľov
- Výskumná správa - Riadenie výrobcov/spotrebiteľov

Riadenie výroby elektrickej energie z malých zdrojov a optimalizácia spotreby prostredníctvom riadenia spotreby v domácnosti sú základným predpokladom rozvoja a bezpečnej prevádzky distribuovanej výroby. Pre hodnotenie prevádzky distribuovanej výroby sa využívajú simulačné modely a výpočtové modely, prostredníctvom ktorých sú analyzované dopady na distribučné siete a návrhy podporujúce využitie inteligentnej siete pre riadenie nízkonapäťových sietí.

Aktivita: Aktivita 2.1 - Základný výskum v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov

Dátum publikovania: 11/2015

Realizátor:  Atos IT Solutions and services, s.r.o., STU v Bratislave, SFÉRA, a.s.

 

Dokumenty:

Publikácia - ATP Journal: TRI PILIERE SMART GRID

Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov - II. etapa

Publikácia: TRI PILIERE SMART GRID (Slávik, Holiš, Poničan, Sadloň)

Aktivita č. 6: Experimentálny vývoj v oblasti nástrojov pre modelovanie a simuláciu inteligentných sietí / mikrogridov

Aktivita č. 3: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych energetických sústav (mikrogridov) v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu

Realizátor:  SFÉRA, a.s., STU v Bratislave

Dátum publikovania: 10/2020 

Dokumenty:

Aktuality