Nový Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP účinný

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ informovala o zverejnení a schválení Dodatku č. 3, k Zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s projektom „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov“, s ITMS kódom projektu 26240120039, nadobudol účinnosť dňa 21. 4 . 2015

Dodatok je zverejnený k nahliadnutiu na web stránke:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1823710&l=sk