Nový Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP účinný

Výskumná agentura informovala o zverejnení a schválení Dodatku č. 4, ktorý pojednáva o predĺžení projektových aktivít do 30.11.2015.
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s projektom „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov“, s ITMS kódom projektu 26240120039, nadobudol:
– platnosť dňa 28.08.2015
– účinnosť dňa 05.09.2015.

link na zverejnený dodatok:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2023481&l=sk