Nový Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP účinný

Výskumná agentura informovala o zverejnení a schválení Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s projektom „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov“, s ITMS kódom projektu 26240120039, nadobudol účinnosť dňa 8. 10. 2015.

Dodatok je zverejnený k nahliadnutiu na web stránke:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2079035&l=sk