Predikcia súborom metód v karentovanom časopise

Karentovaný vedecký časopis Journal of Intelligent Information Systems vydavateľstva Springer uverejnil príspevok kolektívu autorov z FIIT STU s názvom

Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption.

Výskumníci sa v ňom zamerali na predikciu spotreby elektriny skupín odberateľov z dát zo smart metrov pomocou súboru predikčných metód. Pre vytvorenie skupín aplikovali metódy zhlukovania. Článok vznikol vďaka podpore z projektu ITMS 26240120039.

Laurinec, P., Lóderer, M., Lucká, M., & Rozinajová, V. (2019). Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption. Journal of Intelligent Information Systems, 1–21. https://doi.org/10.1007/s10844-019-00550-3