Shar-Q vyvíjí technologii pro elektrizační soustavu budoucnosti

Shar-Q vyvíjí technologii pro elektrizační soustavu budoucnosti

Evropský projekt Shar-Q, na jehož dodávce se podílí člen Medzinárodného centra excelentnosti společnost Atos IT Solutions and Services s.r.o., se bude věnovat vývoji inovativní technologie pro

elektrickou soustavu budoucnosti. Cílem je optimalizovat spolupráci mezi obnovitelnými zdroji a systémy akumulace elektrické energie včetně jejich integrace do rozvodných sítí.

Zahájení projektu Shar-Q se všemi jeho členy

Projekt Shar-Q „Virtual Storage Capacity Sharing Over Virtual Neighbourhoods of Energy Ecosystems“ je financován Evropskou komisí (Horizont 2020) v rámci své strategie pro dosažení bezpečné, čisté, efektivní a udržitelné energetiky.

Shar-Q: technologie elektroenergetických sítí

Hlavní náplní projektu je optimalizace kapacit pro skladování elektrické energie, které jsou rozmístěny napříč celé inteligentní sítě (Smart Grid). To pomůže vytvořit ekosystém, který poskytne provozní a ekonomickou podporu všem stranám, které provozují nebo využívají elektrickou soustavu. Např. koncovému spotřebiteli nebo obecně subjektům s místní výrobou anebo alespoň skladováním elektřiny umožní navázat spolupráci s jinými subjekty na energetickém trhu, která ve výsledku zajistí lepší poměr využití obnovitelných zdrojů energie či vlastněného akumulačního zařízení a tím zkrátí návratnost investice vložené do technologie.

V projektu vzniknou nové obchodní scénáře vzhledem k možnostem, které Shar-Q ekosystém nabídne uživatelům. Budou vyvinuty komponenty nezbytné pro zajištění spolupráce mezi jednotlivými vlastníky technologií i mezi samotnými zařízeními. Za tímto účelem, Shar-Q prostuduje a navrhne nové principy spolupráce a sestaví procesy mezi různými účastníky hodnotového řetězce.