Podanie projektu GaME (Grid And Market for Everybody)

Projekt GaME (Grid And Market for Everybody) tj. Inteligentná sieť a trh pre každého je v súlade s tromi oblasťami špecializácie z hľadiska
dostupných vedeckých a výskumných kapacít RIS3 SK:

  • primárne spadá do oblasti – udržateľná energetika a energie,
  • sekundárne spadá do oblastí – informačno-komunikačné technológie,
  • a mierne spadá do oblasti – pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Hlavným strategickým cieľom je vytvorenie dlhodobej spolupráce podnikov s domácimi a zahraničnými výskumnými inštitúciami na poli
inteligentných sieti a ich budovanie v krajinách EÚ.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • vytvoriť tri univerzitné výskumno-vývojové polygóny a jedno priemyselné výskumno-vývojové centrum, ktoré dohromady pokryjú rozsiahlu
    tému inteligentných sietí,
  • inovovať energetické správcovské systémy u koncových odberateľov a skúmať možnosti ako priviesť koncových odberateľov na trh s
    elektrickou energiou,
  • výskum a inovácie vedúci k realizácii malých samostatných ostrovných prevádzok (mikrosietí) v lokálnej a regionálnej sústave.

Projekt sleduje súčasne aj uplynulý výskum na tomto poli a posúva ho za existujúce hranice. Unikátnosť nebude len v čiastkových výskumoch. Tri univerzitné polygóny vybudované v súlade s návrhom vo výskumno-vývojovom zámere v Trnave, Nitra-Kolíňanoch a Košiciach, budú energetickými mikrosústavami s odlišným vedeckým zameraním, ktoré ak v rámci úspešného výskumu navyše „virtuálne“ prepojíme dohromady , budú dávať v európskom meradle unikátnu vedeckú entitu. Tri polygóny môžu tvoriť tri navzájom oddelené mikrosiete, pre ktoré v rámci projektu laboratórne vytvoríme jednotnú, z hľadiska trhu aj z hľadiska riadenia funkčnú časť komplexného systému energetickej kolaboratívnej platformy so simulovaným prostredím. V Projekte sú plánované kapacity pre špičkových zahraničných vedcov (Rakúsko, Španielsko, Česko).

Projekt je aktuálne podaný na schválenie v rámci prebiehajúcej výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 na sprostredkovateľský orgán – Výskumnú agentúru.