Svetový kongres o inžinierstve a počítačovej vede

Vďaka podpore z projektu ITMS 26240120039 sa doktorand Fakulty Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave Peter Laurinec mohol 19.-21. októbra 2016 zúčastniť svetového kongresu World Congress on Engineering and Computer Science v San Franciscu. Príspevok s názvom

Comparison of Representations of Time Series for Clustering Smart Meter Data

bol odprezentovaný v rámci medzinárodnej konferencie o strojovom učení a dátovej analýze (International Conference on Machine Learning and Data Analysis, skr. ICMLDA). Príspevok bol zameraný na vytvorenie takej reprezentácie časového radu meraní zo smart metrov, aby bola vhodná na zhlukovanie časových radov. Výsledky môžu byť uplatnené napríklad pri identifikácii podobne sa správajúcich odberateľov elektrickej energie. Výsledky môžu prispieť aj k presnejším predpovediam spotreby elektriny, nakoľko predpoveď spotreby skupiny podobných odberateľov je jednoduchšia.

Laurinec, P., & Lucká, M. (2016). Comparison of Representations of Time Series for Clustering Smart Meter Data. In S. I. Ao, C. Douglas, & W. S. Grundfest (Eds.), Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2016 Vol. I (pp. 458–463). Hong Kong, China: Newswood Limited. Retrieved from http://www.iaeng.org/publication/WCECS2016/WCECS2016_pp458-463.pdf