Nový Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP účinný

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ informovala o zverejnení a schválení Dodatku č. 2, k Zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s projektom „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov“, s ITMS kódom projektu 26240120039, nadobudol účinnosť dňa 19. 12. 2014

Dodatok je zverejnený k nahliadnutiu na web stránke:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1663119&l=sk