Projekt Logo Grey

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

Dňa 6.3.2020 podpisom zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa  sa nadviazalo na jeho úspešnú I. etapu. Projekt na podporu centra excelentnosti nadnárodného významu II. etapa je zameraný na oblasť energetiky.Bude realizovaný konzorciom 4 výskumných inštitúcií, v ktorom žiadateľom je nadnárodná spoločnosť – Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a partneri sú 2 výskumné inštitúcie – Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a spoločnosť SFÉRA, a. s. V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a požiadavky o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie. Mikrogridy predstavujú generačnú zmenu fungovania distribučných a prenosových sústav, ktoré sa menia z centralizovaných s jednosmerným tokom energie na decentralizované s možnosťou obojsmerného toku energie v sústave, s integrovanými obnoviteľnými zdrojmi energie a ďalšími nízkouhlíkovými technológiami.